Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Alle overeenkomsten van Terra opleidingen B.V. afgesloten met opdrachtgevers, leveranciers en derden vallen onder deze genoemde algemene leveringsvoorwaarden, voorzover hiervan niet schriftelijk wordt afgeweken door ieder der partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door schriftelijke bevestiging van de opdracht. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, hoe dan ook genoemd, van de opdrachtgever, leverancier of derden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen, tenzij ook dit weer schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever verplicht zich door haar aangemelde deelnemers zorgvuldig te informeren over de gestelde voorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart Terra opleidingen B.V. voor alle schadeclaims van een deelnemer wanneer Terra opleidingen B.V. zich niet op deze algemene voorwaarden kan beroepen.

Artikel 2 Offerte / Opdrachtovereenkomsten

Wanneer de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt op de opdrachtovereenkomst zijn deze slechts bindend wanneer Terra opleidingen B.V. deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard. Voorstellen tot wijzigingen kunnen slechts doorgevoerd worden wanneer de opdracht nog geen aanvang heeft genomen. Eventuele meerkosten voortvloeiend uit de wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever. Onvolkomenheden in opgaven en/of omschrijvingen met betrekking tot de trainingen, diensten, producten, leermiddelen of andere werken afkomstig van Terra opleidingen  B.V. zijn voor de opdrachtgever en deelnemer geen geldige reden voor afkeuring van het onderwijsleermateriaal en/of ongedaanmaking van de training of niet-nakoming dan wel ontbinding van de overeenkomst.

Opdrachtgever biedt Terra opleidingen B.V. een redelijke termijn om betreffende tekortkoming te herstellen en haar verplichtingen na te komen. Opdrachtgever dient schriftelijk en onderbouwd de geconstateerde tekortkoming te melden bij Terra opleidingen  B.V.

Offertes aangevraagd bij Terra opleidingen B.V. hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening tenzij in de overeenkomst een andere periode wordt gemeld. Terra opleidingen B.V.  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

Terra opleidingen B.V. zal alles in het werk stellen om overeengekomen uitvoeringsafspraken na te komen, dit tenzij er situaties ontstaan waarin sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden. Partijen overleggen dan zo spoedig als mogelijk om te komen tot aangepaste data en tijden voor uitvoering, zonder dat  Terra opleidingen B.V. verplicht is mogelijk ontstane schade te vergoeden. Wanneer opdrachtgever gemaakte uitvoeringsafspraken niet na komt zonder dat er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden zijn meerkosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4 Klachtenregeling

Klachten van opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de opdracht moeten schriftelijk worden ingediend binnen de termijn van twee weken na constatering van de mogelijke tekortkoming die geleid heeft tot het doen van de klacht.

Artikel 5 Betaling

De betaling van de factuur dient binnen de termijn van dertig dagen door de opdrachtgever te worden voldaan door overmaking op het op de factuur vermelde banknummer en onder vermelding van het factuurnummer. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever in gebreke zonder dat hiervoor door Terra opleidingen B.V. verdere ingebrekestelling noodzakelijk is. Kosten om het factuurbedrag te verhalen zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Tevens dient de opdrachtgever de wettelijke rente te voldoen over het openstaande bedrag.

Artikel 6 Prijzen

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW daar waar van toepassing. Elke wijziging van het  BTW tarief zal aan de opdrachtgever  worden doorberekend.

Artikel 7 Gedragsregels

Opdrachtgever en Terra opleidingen B.V. houden zich tijdens de uitvoering aan het in maatschappelijk verkeer gebruikelijk sociaal gedrag. Bij afwijkend en /of storend gedrag door de deelnemers staat het Terra opleidingen B.V. vrij deelnemers uit te sluiten van verdere deelname. Uitsluiting van verdere deelname betekent geen vergoeding c.q. vermindering van betaald of te betalen factuurbedragen.

Bij afwezigheid van deelnemer(s) bestaat er geen verplichting door Terra opleidingen B.V. betreffende lessen te herhalen. Indien gewenst en waar mogelijk kan deelnemer zich wel laten vervangen door een derde.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrecht

Het is niet toegestaan om ontwikkelde leermiddelen of andersoortige producten van Terra opleidingen B.V. geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band tenzij schriftelijk overeengekomen met Terra opleidingen B.V. Ook het gebruik of verkoop van genoemde producten anders dan voor de training of als naslagwerk door de deelnemer is niet toegestaan. Bij het niet navolgen van deze bepaling is opdrachtgever schadeplichtig tegenover Terra opleidingen B.V. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht berusten bij Terra opleidingen B.V. welke niet betalingsverplicht is tot het hebben van dit recht naar opdrachtgever tenzij anders overeengekomen. Bij overdracht van eigendomsrecht naar opdrachtgever is het laatstgenoemde niet  toegestaan producten aan derden  ter beschikking te stellen voor uitvoering zonder schriftelijke toestemming van Terra opleidingen B.V. .

Gegevens van opdrachtgever voortvloeiend uit aard van de opdracht worden door Terra opleidingen B.V. nimmer gebruikt buiten het doel van de opdracht of ter beschikking gesteld aan derden in welke vorm dan ook.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Terra opleidingen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan door opvolging van leermiddelen of kennisoverdracht uit de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Terra opleidingen B.V. voor aanspraken door deelnemers over onveilige situaties of ontstaan letsel tijdens de training uitgevoerd onder verantwoordelijkheid op een door opdrachtgever aangewezen locatie. Opdrachtgever draagt zorg voor uitvoering van gestelde criteria uit de arbo wetgeving tijdens de trainingsactiviteiten.

Aansprakelijkheid voor schade ontstaat niet eerder dan deze naar behoren wordt aangetoond en in rechte is vastgesteld. Ontstane toerekenbare schade is gemaximeerd tot het totaalbedrag van de (deel)opdracht waar de aangetoonde schade is ontstaan. Alle verdere schade van welke aard dan ook is uitgesloten.

Artikel 10 Annulering

Annulering van een overeengekomen opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de training. Vanaf vier tot twee weken voor aanvang van de training is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 50% van de kosten van de opdracht zoals vastgesteld in de overeenkomst. Wanneer annulering twee weken voor aanvang plaatsvindt dient het volledige overeengekomen factuurbedrag betaald te worden.

Na aanvang van de cursus of opleiding is het niet mogelijk, los van reden of oorzaak, enige vorm van restitutie van het betaalde factuurbedrag te krijgen. Geboden mogelijkheid van gespreide betaling ontslaat opdrachtgever niet van het voldoen van het volledige overeengekomen factuurbedrag.

Wanneer op verzoek van opdrachtgever de training verplaatst wordt zijn kosten welke voortvloeien uit deze opdracht voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is een minimale vergoeding verschuldigd voor noodzakelijke administratiekosten van € 75,00 per gebeurtenis.

Artikel 11 Overmacht

Wanneer zich een overmacht situatie voordoet die het tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk maakt de opdracht uit te voeren is Terra opleidingen B.V. toegestaan de overeenkomst te ontbinden of op te schorten. Hiervoor is Terra opleidingen B.V. niet verplicht enige vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen.

Onder overmacht wordt o.a. verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsacties, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, machinebreuk en overige omstandigheden, waardoor de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid niet kan verlangen.

Artikel 12 Non-concurrentie

Het is opdrachtgever niet toegestaan om binnen de periode van 24 maanden na beëindiging van een  opdracht betrokken medewerkers c.q. uitvoerders van de opdracht van Terra opleidingen B.V.(ongeacht functie of specialisatie) actief dan wel passief te benaderen om betaald of onbetaald werkzaamheden voor opdrachtgever te gaan verrichten in welke vorm dan ook.

Wanneer opdrachtgever zich hieraan niet houdt zal Terra opleidingen B.V. opdrachtgever zonder noodzakelijke verdere ingebrekestelling een direct opeisbare boete opleggen van € 75.000,- met een boete van € 1000,- per dag of gedeelte van een dag zolang de overtreding duurt tot een maximum van € 200.000,-

Bij overtreding van het beding sub 1 verbeurt opdrachtgever zonder enigerlei vorm van ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- alsmede een boete van € 1250,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, zulks met een maximum van € 250.000,-.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer erkent dat de opdrachtgever  hem geheimhouding heeft opgelegd met betrekking tot informatie waarvan het vertrouwelijke karakter aan hem kenbaar is of kenbaar dient te zijn die opdrachtnemer heeft verkregen met betrekking tot de organisatie van opdrachtgever en/of de daarmee gelieerde ondernemingen alsook met betrekking tot haar klanten.

Het is opdrachtnemer of haar werknemers  verboden, hetzij gedurende de opdracht tussen partijen, hetzij na beëindiging hiervan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect in welke vorm ook enige mededeling te doen of in enigerlei vorm informatie te verstrekken, waarvan werknemer weet of redelijkerwijs kan verwachten, dat daarmee de belangen van werkgever en/of de daarmee gelieerde ondernemingen alsook van haar opdrachtgevers geschaad kunnen worden.

Artikel 14 Ontbinding

Terra opleidingen B.V. is gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden wanneer: opdrachtgever in staat van surseance van betaling is of er faillissement is of wordt aangevraagd; opdrachtgever haar rechtspersoonlijkheid verliest of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt terwijl door Terra opleidingen B.V. hieromtrent schriftelijk per aangetekende post is gemaand.

Artikel 15 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland. Op alle overeenkomsten, orders en offertes en aanbiedingen is het Nederlands recht exclusief van toepassing.

© Terraopleidingen.nl 2002 - 2021